הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

מליאת המועצה המקומית לא אישרה את מנויה של קרן אדיב-דרוקמן למבקרת המועצה

     
-    20.02.13


ביום ראשון, 20.1.2013, התכנסה מליאת המועצה לדיון במינוי מבקרת המועצה בעקבות צו של בית-משפט לעניינים מנהליים בחיפה.

בישיבת מועצה שהתקיימה ביום 13.1.13 (כמדווח בגליון זה) מסר ראש המועצה כי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים הורה לו לקיים דיון בהצעות לסדר שהעלו לפני זמן רב שלושה חברי מועצה, בתוכן הצעה לדון בסוגיית מינויה של מבקרת המועצה.

בית המשפט קבע כי הוא אינו האכסניה המשפטית לדיון בעצם המינוי וכי הסוגיה תתברר בבית הדין לעבודה. עודד נוריאל פתח את הדיון בהקריאו מהכתב את השתלשלות העניינים בעניין מינוי מבקרת המועצה. 

להלן קטעים נבחרים מדבריו:

"המועצה מתכנסת לדון במינוי המבקרת אך ורק עקב  צו בית משפט. 

דבר כזה לא קרה בהיסטוריה של כפר ורדים.

למה זה קרה?  

הרי ברור שרק למועצה הסמכות למנות מבקר.

החוק קובע: (מצו המועצות המקומיות) 

145א. (א) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה למועצה.

144  .(ב) לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

ברור שהיה על סיון כבר לפני שנה להביא למועצה את הצעת ההחלטה הבאה:

"הוחלט למנות את גב' קרן אדיב דרוקמן כמבקרת המועצה המקומית כפר ורדים".

כדי להדגיש עובדה זו ואת העובדה שרק המועצה , והיא בלבד , מוסמכת למנות מבקר , כפי שטענו בבית המשפט , וכפי שבית המשפט קיבל, העלינו אנו בפני המועצה את ההצעה שהיה על סיון להעלות , והיא נדונה כעת . 

אז למה היה צריך צו של בית המשפט כדי להגיע לדיון במינוי המבקר?

לפני כמעט בדיוק שנה, ב-29 לינואר 2012, הביא סיון למועצה את מינוי מנהלת לשכתו כמבקרת עליו כעובדה מוגמרת , ונתן ייעוץ משפטי שגוי לפיו למועצה אין סמכות לדון בעצם המינוי אלא רק באישור עלות המשכורת . חברי המועצה הוטעו להאמין לייעוץ זה והודגש בפרוטוקול שהמועצה אינה מאשרת את המינוי עצמו. מהפרוטוקול:

"סיון: מבהיר כי הסמכות לבחירת מבקר פנים אינה בידי המועצה.

מאיר: מוחה על ההליך ומבקש להדגיש כי האישור אינו למינוי אלא לתנאי העסקתה בלבד.

סיון: מעלה להצבעה את אישור תנאי העסקתה של קרן , אך לא את עצם בחירתה."

לפני חצי שנה, ב-8.7.12 הועלתה לדיון הצעת שלוש חברי מועצה לפרסום מכרז חדש לתפקיד מבקר המועצה. שוב חזר סיון על אותו ייעוץ משפטי שגוי לפיו למועצה אין כלל סמכות לדון במינוי בתמיכת היועץ המשפטי. מתוך הפרוטוקול :

סיון: הנושא אינו בסמכות המועצה.

עדי: זה לא בסמכות המועצה למנות עובדים... כמו שאין למועצה סמכות למנות אין למועצה סמכות לבטל מינוי.

אילן: משרד הפנים הפקיע מנבחרי ציבור את הסמכות למנות עובדים והסמיך ועדת בחינה.

יוסי: למועצה אין סמכות לדון בנושא?

סיון: אין סמכות לדון במינוי. 

יוסי: לא מרים יד לא בעד ולא נגד כי אין לי סמכות".

והנה, בהתאם לחוק, בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלנו מבא-כחנו עו"ד חן ובניגוד לייעוץ השגוי שקיבלו שאר חברי המועצה סיוון נאלץ לכבד את הסמכות ולהכיר בה  באופן כפוי על ידי צו בית המשפט.

לפני 4 חודשים , ב19 לספטמבר , הציעו שליש מחברי המועצה שחברי המועצה יקבלו את מסמכי ניסיון המבקרת ולאחר מכן תשוב המועצה ותדון  בנושא המינוי. 

ראש המועצה נתן פעם שלישית את הייעוץ המשפטי השגוי לפיו למועצה אין סמכות לעסוק במינוי המבקרת, וגם נתן ייעוץ שגוי נוסף, לפיו לחברי המועצה האחרים הסמכות להחליט לא לדון בהצעת שליש חברי המועצה, והוביל הורדת הנושאים מסדר היום.

לפני מספר ימים בית המשפט המחוזי המנהלי חשף את קלון הייעוץ המשפטי השגוי , וקבע שלמועצה הסמכות המלאה לדון במינוי, שמחובת המועצה לדון בנושאים המועלים על ידי שליש מחברי המועצה, וציווה על המועצה:

"המועצה תדון בהצעת ההחלטה לבדוק את נושא המינוי ותחליט בהתאם לסמכויותיה בחוק ולי מיטב שיקול דעתם של חבריה."

אני מדגיש: תחליט לפי סמכויות המועצה בחוק ולפי מיטב שיקול הדעת של חברי המועצה.

מסתבר שלמועצה יש גם יש סמכות לדון במינוי ולחברי המועצה יש שיקול דעת בנדון. היפוך גמור מהייעוץ השגוי של ראש המועצה בו נעשה שימוש כדי למנוע מחברי המועצה שיקול דעת בשלוש הזדמנויות נפרדות – והכל כדי לשמור על המינוי מפני כל בדיקה על ידי חברי המועצה.

לצערי הרב, עורך דינו של סיוון טען בבית המשפט , בעל פה ובכתב, שהמועצה על ידי אישור התשלום אישרה את עצם המינוי, למרות שלא היו דברים מעולם .

בית המשפט לא קיבל את זה כמובן ורק היום, כעבור שנה , אנחנו דנים במינוי, ועוד תחת צו בית משפט. 

כל זה אינו מוסיף כבוד למועצה.

.................

טוהר מידות 

תפקיד המבקר להיות שוטר כדי להשגיח על יישום נורמות של מינהל נקי ותקין של מנגנון הביצוע של המועצה , ובראש ובראשונה על ראש המועצה.

זה לא מקרה שכל שני וחמישי שומעים על פגיעה בטוהר מידות על ידי ראש רשות מקומית , ובתי הסוהר אוכלסו ויאוכלסו על ידם.

אני אומר את זה ברמת הדגשת תפקידו של המבקר בכל רשות מקומית כשוטר של כל ראש רשות מקומית ,בלי לרמוז לכל דופי אישי בסיוון.

סיוון יזם והוביל את מינוי מנהל לשכתו כמבקרת עליו, כמועמדת יחידה במכרז פנימי.

בין אם התכוון לכך ובין אם לא, התוצאה היא מניעת כניסתו של מבקר חיצוני שהוא מבחינת סיוון חתול בשק ושלא חייב לסיוון את המשרה.

סיוון לא פסל את עצמו מלשבת בועדת המכרזים למרות היותה מנהלת לשכתו , למעשה מזכירתו האישית, והסתיר את השתתפותו בוועדה מחברי המועצה, באומרו להם בישיבת המועצה שבוועדה ישב "חבר מועצה" אלמוני ללא ציון שמו הוא כמי שישב בוועדה. נשאלת השאלה: למה כינה את עצמו "חבר מועצה".

 למה הסתיר מחברי המועצה את השתתפותו בועדת המכרזים? .........."

".......לסיכום: המינוי אינו ראוי מכל בחינה ערכית ובקיומו יש סכנה מוחשית של איפוס כל מטרת הביקורת....."

אי קיום מכרז פומבי 

פגם יסודי נוסף אשר נפל בהליך המינוי הוא באי קיום מכרז פומבי לתפקיד. כאמרו לעיל צו המועצות המקומיות(ב) תשי"ג – 1953 קובע :

"145 (א) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן - המבקר), על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ"ב-1962.

צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ"ב-1962 קובע :

מכרז

לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי.

הוראות החוק ברורות לחלוטין. חייבים לערוך מכרז פומבי בנושא מינוי מבקרת. זו הוראת חוק מיוחדת לתפקיד זה. אפשר ואף צריך לערוך מכרז פנימי לתפקידים אחרים, אבל לא לתפקיד מבקר.

מנהלת לשכה היא משרת אמון – אסור היה לה לגשת למכרז בכלל.

הופר גם האיסור על השתתפות בעל משרת אמון במכרז לתפקיד אחר באותה רשות. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2011 קובע:

" 3. העסקת עובדים  במשרות אמון בחוזה אישי.

משרות אמון לצורך פרק זה הינם : עוזר/ת אישי/ת לראש רשות , עוזר/ת אישי/ת לסגן ראש רשות , מנהל/ת לשכת ראש רשות.

. . .

3.6  עובד במשרת אמון המועסק בחוזה אישי, אינו רשאי להתמודד במכרזים פנימיים ברשות המקומית, וחלה עליו הגבלה אף להתמודד במכרזים פומביים  עד שנה לאחר סיום תפקידו במשרת אמון."

ולענין זה העקרון חשוב. רוצים למנוע מקורבים לגשת למכרז, כדי לא ליצור מצב של פרוטקציה. אי אפשר להתחמק עלידי העלאת השאלה  אם קרן עבדה לפי חוזה אישי או לא ואם היא נתקבלה לעבודה כמנהלת לשכה במכרז או בלי מכרז. מה שחשוב הוא שזו משרת אמון – קשר אישי קרוב - אסור היה לה להשתתף במכרז. 

ואילו היה עובד אחר שהיה יכול לגשת למכרז, האם היה מסתכן להתחרות במועמדת של ראש המועצה מנהלת לשכתו  ובניגוד לרצונו? ברור שלא.

לכן למקורבים כאלה אסור לגשת למכרזים. זה פשוט לא מינהל תקין.

מכרז פנימי למועמדת יחידה אינו מכרז, אלא מינוי בתחפושת של מכרז.

כל רעיון המכרז הוא תחרות שוויונית הוגנת. עריכת מכרז פנימי אליו יכלה לגשת רק קרן כי רק לה ההשכלה האקדמית הדרושה , הוא בלתי סביר לחלוטין , ושולל מהמועצה את שרותיהם האפשריים של מועמדים רבים מתאימים אחרים. מכרז שמתאים רק למועמד אחד הינו למעשה מינוי בתחפושת של מכרז ואינו מכרז אמיתי אלא אחיזת עיניים.

גישה למכרז לפני שעברו שנתיים מיום עבודתה במועצה

כדי למנוע כניסה לעבודה ברשות מקומית בתפקיד כלשהו על מנת להשתתף במכרז פנימי לתפקיד נחשק שסגור בפני אנשים מבחוץ, נקבע בחוזר מנכ"ל שעל העובד לעבוד ברשות לפחות שנתיים לפני שיוכל לגשת למכרז. קרן לא עבדה שנתיים כנדרש והמינוי הוכרז עלידי משרד הפנים מסיבה זו כבלתי חוקי. לאחר השתדלותו של סיוון , הודיעה עובדת משרד הפנים גב' תרז אבו מוראד שהיא מוותרת על הדרישה " לפנים משורת הדין " ובניגוד לחוזר המנכ"ל. לא היתה לה כל סמכות ללכת בניגוד להוראת מנכ"ל משרד הפנים. לכן המינוי פסול גם מסיבה זו.

מכל הסיבות הנ"ל , אני מציע להצביע נגד הצעת ההחלטה ולצאת למכרז פומבי למינוי מבקר למועצה המקומית כפר ורדים, מבלי שיהיה בכך משום הטלת דופי אישי כלשהו בגב' קרן אדיב דרוקמן.

לאחר מכן התפתח דיון. 

מאיר גרינפלד הציע לדחות את הדיון ולקבל החלטה רק לאחר שנשמע את החלטת בית הדין לענייני עבודה.

איריס וקנין אמרה כי כואב לה שהשתלשלות העניינים היתה כזו. 

סיון  יחיאלי טען כי מי שרוצה לחפש קונספירציות תמיד ימצא אותן. במכרז ישבה ועדת בחינה בהרכב שלא אני קבעתי והועדה קבעה שקרן מתאימה". סיון אמר כי אינו מקבל את הטענות של ניגוד עניינים ולא את הטענות שקרן עבדה במשרת אמון. "כל עובדי המועצה הם אנשי אמוני ואי-אפשר לטעון שהם משרתים במשרת אמון". הוא הוסיף כי בית המשפט לעניינים מנהליים חייב את המועצה לדון בנידון.

אורי אמיתי אמר כי יש לו הנסיון הרב ביותר במועצה בנושא ביקורת. טוביה מורג ז"ל, ששימש מבקר המועצה, היה כלכלן במקצועו ולא מבקר. מבקר איננו שוטר ואיננו שומר הסף. תפקיד המבקר לבדוק את מחלקות המועצה. לדעתו, דרך העבודה של קרן נכונה.

יעקב זיו טען כי בית המשפט קבע שצריך להתחשב גם בעשייה של קרן מיום המינוי. הוא ראה את טיוטת דו"ח הביקורת שאמור להתפרסם בעוד חדשים אחדים וכי זהו דו"ח מאוד אמיץ בו קרן מותחת ביקורת על אי-עשייה של סיון בנושאים מסוימים ועל דברים שהוזנחו.

"אני לא בטוח שראש המועצה ישמח לראות את הדו"ח. אני חושב שתפקודה של קרן בהחלט מקצועי וצריך להתחשב בזאת".

דבירה גזית: "אני אדם. מה שאזני שומעות זה דיון בין דקויות משפטיות לבין קרן שהיא בשר מבשרנו. קרן נבחרה ע"י ועדת בחינה. אני פונה אליך, עודד: בהתנגחויות המשפטיות יתכן שתהיה צודק ויתכן שלא. אי אפשר להתעלם מעינוי הדין שנגרם לקרן ומההכפשות באמצעי התקשורת. אני מוצאת את עצמי כמי שנשכבת על הגדר למענה של קרן. לא מתבוננים באדם שיש לו רגשות, בית וילדים. אני מבקשת לרדת מהגדר, להסתכל על חצי הכוס המלאה ולחשוב על מה הולכים להרים את היד".

יוסי מילוא אמר כי דרושה יכולת להפריד בין חשיבה לבין רגש. 

עודד נוריאל אמר: "עשינו מהלכים הומניים ברמות שאין למעלה מהן. אני מנוע מלדבר על כך. שלוש פעמים ביקשנו את הדמוקרטיה ונפנפו אותנו ברגל גסה".

סיון יחיאלי: "השופט אמר רק: דונו בעניין וקבלו החלטות".

מאיר גרינפלד: ההחלטה אומרת שקרן יכולה להמשיך לעבוד. השאלה היא האם המינוי זמני או קבוע.

נוריאל: "זה לא עומד על סדר היום".

גרינפלד: "אל תפריע לי".

זיו: הציע להצביע על אשרור ההחלטה למנות את קרן למבקרת המועצה.

איריס וקנין: "הדרך לא היתה חוקית. אין לי כל דבר אישי נגד קרן".

סיון יחיאלי הסביר לפני ההצבעה כי צריך לפחות 5 תומכים באשרור המינוי, שאלמלא כן האשרור לא יהיה תקף.

בהצבעה על הצעת ההחלטה לאשרר את מינויה של קרן למבקרת המועצה תמכו: יחיאלי, אמיתי, זיו וגזית. התנגדו: מילוא, עקירב, נוריאל ואיריס וקנין.

מאיר גרינפלד נמנע.

משמעות ההחלטה היא שקרן אדיב-דרוקמן מסיימת את תפקידה כמבקרת המועצה והמועצה תצטרך להוציא מכרז נוסף לבחירת מבקר/ת למועצה.

תגובת המועצה לאשר ארע בדיון:

יש להצטער על התנהלותם הקלוקלת של חברי האופוזיציה לכל אורך הדרך. ראשית, קיבלו צו מבית המשפט המורה לקיים ישיבת מועצה ולדון במינוי המבקרת. לאחר מכן, הודיעו פומבית כי הם מוותרים על דרישתם לקיים את הישיבה. לאחר שהבינו כי זיגזוג זה אינו מקובל בציבור, ולאחר שנודע להם כי ראש המועצה מכנס ישיבה על פי החלטת בית המשפט, מיהרו לפנות בדרישה לכינוס דחוף של המועצה לדיון במינוי המבקרת.

בית המשפט הורה למועצה לדון לגופו של עניין, ומנה בין יתר השיקולים את הזמן שחלף, השכלתה ונסיונה של המבקרת ואת עבודתה עד כה. עבודה אליה נחשפו יעקב זיו, יו"ר ועדת ביקורת ואסנת עקירב, חברת הועדה.

והנה למרבה הבזיון, נקטו החברים דרך אחרת. במקום לקיים את הנחיית בית המשפט בחרו החברים לתת לעודד נוריאל לקרוא לפרוטוקול פרקים נרחבים מהעתירה אותה הגישו לבית המשפט. עתירה שרובה ככולה נסתרה בבית המשפט על ידי המבקרת, המדינה והמועצה. למרות הנסיון לקיים דיון לגופו של עניין ניכר שבאופוזיציה נחושים לדון לגופה של המבקרת. 

החלטת המועצה לגיטימית, הדרך בה הלכו חברי האופוזיציה מצערת.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה