הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה מיום 10.2.13

     
מאת: אלי מלין    19.03.13


 
דיווחי ראש המועצה
• הקרן לעזרה הדדית: סיון יחיאלי הציע לקיים דיון ציבורי לבחינת האפשרות שהקרן תעניק גם מלגות לסטודנטים בני הכפר בנוסף למטרותיה למתן סיוע כספי במקרים של מצוקה כספית או כלכלית.
• החלו עבודות הפיתוח בשכונת לבונה (35 המגרשים + 41 מגרשים המשווקים על ידי קבוצת רכישה). עקב כך יסגר המעבר מרחוב מירון לכביש ינוח. האתר הוכרז כאתר עבודה. המעבר יהיה סגור עד אמצע מרץ.
• המועצה פנתה לקק"ל בהצעה להשתתף במחצית העלות בפרויקט להקמת רשת שבילים מתחת לרחובות מירון, ירדן ונעמן שיחברו את תושבי האזור לקריית החינוך ולבית הכנסת הקונסרבטיבי.
• המועצה אישרה פה אחד את מינויה של דיתא גרה כדירקטורית בתאגיד המים מעיינות זיו. כזכור, אישרה המועצה בישיבה קודמת את מינויו של דודי דשא, גם הוא, כדירקטור במעיינות זיו.
• המועצה אישרה פה אחד תב"ר בסך 300 אש"ח להשלמת הפיתוח של בית הכנסת הקונסרבטיבי.
• המועצה אישרה תב"ר בסך 950 אש"ח להקמת כיכר על כביש ינוח בכניסה לרחוב מירון. 665 אש"ח במימון משרד התחבורה והשאר מקרן הפיתוח של שכונה ד'. יוסי מילוא נמנע.
• לשאלת מאיר גרינפלד בנושא כיכר הכניסה לכפר אמר יחיאלי כי נמשכים המאמצים לקידום הקמת הכיכר. יחיאלי טוען כי למרות הסכנות וריבוי התאונות, משרד התחבורה מסרב לאשר תקציב לקידום הצומת.
מפגעי הסביבה של אזור התעשייה תפן והצעה לאיחוד תפן עם כפר ורדים
המועצה אישרה פה אחד שתי הצעות החלטה שהעלו יעקב זיו ומאיר גרינפלד בנידון:
בהמשך לדו"ח שפרסמה אל"ס (עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל), "שקט תעשייתי מס' 4", שמפרט את מפגעי הסביבה של אזור תעשייה תפן ולדיון שהתקיים בוועדת איכות הסביבה בהשתתפותה של ליאורה אמיתי, מנהלת העמותה, אנו חברי המועצה החתומים מטה, מבקשים להעלות להצבעה במליאת המועצה הקרובה את הצעות ההחלטה הבאות:
1. ראש המועצה יפנה, בשם מליאת המועצה, למ.מ. תעשייתית מגדל תפן בדרישה ליישם מיידית את המלצות דו"ח ד"ר ברננדה פליקשטיין מ-20 בספטמבר 2009, שבוצעו בחלקן בלבד ובעיקר את שתי ההמלצות העיקריות בדו"ח: 
א. ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה של כל איזור התעשייה.
ב. התקנה של מתקני "ניטור – רציף", במספר מקומות בכפר ורדים וכן בכל הישובים הסמוכים לתפן, שיפעלו במשך 364 יום בשנה.
2. ראש המועצה יפנה, בשם מליאת המועצה, לשרי הפנים והגנת הסביבה, ולחברי הכנסת המטפלים בבעיות מוניציפליות ובנושאי איכות סביבה, לבדוק הכשל המובנה בקיום מ.מ. תעשייתית עצמאית שאינו מאפשר איזון נכון בין האנטרס הציבורי לאינטרס הכלכלי הפרטי של בעלי המפעלים.  
כמו כן ראש המועצה יביא לידיעת השרים וחברי הכנסת, שלדעת מליאת המועצה, איחוד מועצות מקומיות מגדל-תפן וכפר ורדים, יצור את האיזון הנכון הנדרש בין צרכי התעשייה בתפן לצרכי התושבים באיזור.
יעקב זיו ציין כי ישנה עלייה בתחלואת הסרטן בכפר והוא ישמח אם הבדיקות יזימו את ההערכה כי מקור התחלואה הוא בתפן. 
מאיר גרינפלד אמר כי בכל העולם המערבי לא קיים אזור תעשייה בעל מעמד מוניציפאלי עצמאי ורק איחוד עם כפר ורדים יכול להביא לפיקוח אמיתי על איכות הסביבה.
יוסי מילוא העיר כי כפר ורדים ותפן הוקמו כחלק מחזון משותף של תעשייה ומגורים.
המועצה הביעה מורת רוחה על כך שראש המועצה לא קיים התחייבותו כלפי מליאת המועצה
יוסי מילוא פתח:
אני מקריא מהכתב ובסיום הקריאה אמסור את הכתב לידי הרשמת כדי להקל על רישום הדברים במדוייק בפרוטוקול. אני מתייחס לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 5/12 מיום 6/5/12 בה הגשתי שתי הצעות  החלטה: להסיר את מתקני השילוט מכיכר 1 ו-כיכר 6 עקב הסחת דעת מסוכנת של הנהגים, ושהמועצה תפעל לפי נוהל טיפול בתלונות כלבים שהוגש לאישור המועצה.
השתתפו: סיון יחיאלי, אורי אמיתי, מאיר גרינפלד, יעקב זיו, דבירה גזית, יוסי מילוא אסנת עקירב,  עודד נוריאל, איריס וקנין. 
בנושא הראשון: הצעה להסיר מתקני השילוט מכיכר 1 וכיכר 6 עקב הסחת דעת מסוכנת של הנהגים נרשם:
סיון – נערוך התייעצות עם מהנדס תחבורה ולאחר מכן הבקשה תידון בוועדה לאיכות הסביבה, נקבל חו"ד מאנשי מקצוע, נבחן את העניין מול אגף התנועה ונחזור עם תשובות  למועצה.
ראש המועצה תיאר תכנית עבודה שלמה, לפיה לקח על עצמו אחריות לבצע בעניין זה 5  פעולות :
1. התייעצות עם מהנדס תחבורה 
2. בחינת העניין מול אגף התנועה
3. קבלת חוות דעת מאנשי מקצוע
4. דיון בוועדה לאיכות הסביבה
5. חזרה עם תשובות למועצה כדי שהיא תוכל לדון ולהחליט על הצעת ההחלטה שהגשתי...
עד היום, כעבור 9 חודשים, לא שמענו על אף פעולה מ-5 הפעולות הללו וראש המועצה לא הביא את הנושא שוב לדיון כפי שהתחייב. 
נראה ברור שאם הנושא לא היה מועלה היום, הוא היה נקבר ונשכח, למרות שהזכרתי לראש המועצה את הנושא.
בנושא שני: הצעה לנוהל טיפול במטרד כלבים. נרשם:
מאותו פרטיכל: 
בוב חן -  מגיש הצעת החלטה – יש נוהל שיוסי מילוא כתב ואני מבקש להצביע עליו.
סיון - בסמכותי להפעיל נוהל כזה, נפיץ אותו  ואם תהיה התנגדות לחברי המועצה נדון בזה שוב.
עד היום, כעבור 9 חודשים, לא הופץ כל נוהל כזה בקרב חברי המועצה, ולא נתקיים כל דיון בנוהל שהוצע. 
נראה ברור שגם נושא זה, אם לא היה מועלה כאן עתה, היה נקבר ונשכח.
אין מנוס מלהדגיש את היחס הנכון שצריך להתקיים בין ראש המועצה למועצה כפי שהוא קבוע בחוק.
אני מפנה לסעיפי החוק המצוטטים בתחתית כתב זה ואשר קובעים כי המועצה הינה קבוצת הנבחרים ושהסמכות הבלעדית לנהל את כל הענינים המוניציפליים בתחום היישוב היא של קבוצת הנבחרים 1.2
אני מקריא את סעיף 112 א לצו המועצות המקומיות 3 : "ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; "4
אני חוזר – עליו לבצע כהלכה את החלטות המועצה.
בהסכמת המועצה לדחות החלטה בהסתמך על פעילות צפויה של ראש המועצה החליטה המועצה  להטיל עליו לבצע פעולות אלה. הוא לא ביצע אותן בכלל, ובודאי שלא  כהלכה.
חשוב להדגיש שכאשר ראש מועצה לוקח על עצמו אחריות לפעול ומביא בכך לדחיית דיון והחלטה על ידי הגוף הממונה עליו  אשר את החלטותיו מחובתו לבצע, אין זה ענין אישי בין ראש המועצה לבין חבר המועצה שהציע את ההצעות אלא  הפרת החובה שלשם קיומה הוא קיים בתפקידו, דהיינו ביצוע החלטות המועצה, יש כאן מצב של התנהלות בלתי תקינה  - מינהל בלתי תקין.
וזאת מלבד ומעבר לשאלה הערכית ושאלת האמון. איך אפשר לקיים תיפקוד תקין של המועצה כשאין אמון בקיום התחייבויות חגיגיות  הנרשמות בפרוטוקול? זה עושה חוכא ואיטלולא מהפרוטוקול ומחברי המועצה ולדעתי מראה על זלזול של ראש המועצה בחברי המועצה.
לכן מוצע להעיר לראש המועצה, כדי שיקפיד לקיים חובתו כלפי  המועצה להבא ויתייחס אליהם במעט יותר כבוד.
מוצע לחייב את ראש המועצה להביא לדיון חוזר בישיבה הבאה את שתי הצעות ההחלטה שהמועצה נמנעה לדון בהן ב-6.5.12 עקב התחייבויותיו, הואיל והתברר כי אין יותר מקום לדחות את הדיון בהם עקב אפס מעש מצדו.
לפיכך מוצעת הצעת ההחלטה הבאה:
המועצה מביעה מורת רוחה על כך שראש המועצה לא קיים התחייבותו כלפי מליאת המועצה בישיבת המועצה מיום 6.5.12 לקיים דיון חוזר בהצעות החלטה בקשר לשילוט מסוכן בכיכרות הכפר ובקשר לנוהל לטיפול בתלונות על כלבים, מעירה לו כי עליו להקפיד להבא לקיים התחייבויות כלפי מליאת המועצה, ומחליטה כי עליו להביא את שתי הצעות ההחלטה הנ"ל לדיון בסדר היום של הישיבה הבאה של המועצה.
אבקש שהמועצה תחליט בהתאם להצעתי הנ"ל.
בהקשר זה עלי לומר לחברי חברי המועצה: על מעמדכם
וכבודכם אני בא להגן. מי שמצביע נגד הצעת ההחלטה  מסכים לזלזול בחברי המועצה. לכן אני מבקש בפעם הזאת לשכוח מהשיקולים הפוליטיים ולא להתבזות אלא לתמוך בהצעה, לשם שמירה על כבודם ומעמדם של חברי המועצה.
הבאתי לכן בכתב זה את סעיפי החוק עליהם אני מסתמך: 
1 (פקודת המועצות המקומיות): 1(א)שר הפנים (להלן - השר), רשאי על פי המלצת הממונה על המחוז (להלן - הממונה), להכריז בצו שכפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית (להלן - צו כינון).
(צו המועצות המקומיות): 2. מכריזים בזה כי תחום המועצה ינוהל על ידי מועצה מקומית.
2 ( (צו המועצות המקומיות) 6 (א) מועצה תהא מורכבת ממספר חברים שיקבע השר  
3  (צו המועצות המקומיות) 112א ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; 
בהתייחסו להצעת יוסי מילוא להעיר גם ליו"ר ועדת איכות הסביבה אמר יעקב זיו כי מדובר בנושא בטיחותי ולא בנושא סביבתי והועדה לאיכות הסביבה אינה הכתובת לדיון שכזה. יוסי מילוא הסכים להוריד מהצעת ההחלטה את ההערה ליו"ר ועדת איכות הסביבה.
סיון יחיאלי הגיב לטענותיו של יוסי מילוא ואמר כי בנושא השילוט בכיכרות היתה כוונה לקבל חוות דעת של מהנדס תחבורה שהגיע לכפר על מנת לייעץ בעניין הסובה הסמוכה לבית ספר אמירים. המהנדס הגיש הצעת מחיר גבוהה והוחלט להמתין לקבלת תקציב תכנוני ממשרד התחבורה.
יחיאלי הוסיף כי אם יוסי מילוא היה פונה אליו היה מקבל תשובה. לדעתו, הצעות ההחלטה שהגיש מילוא הן מבזות. אלו החלטות דקלרטיביות שלא לעניין. עודד נוריאל ויוסי מילוא הם עושי דברו של עו"ד בוב חן, אמר סיון.
"תגנו אותי. סדרי העדיפות במועצה הם גדולים ומורכבים". בעניין מטרדי כלבים אמר יחיאלי כי אמנם לא השלים את טיפולו בנושא.
דורין כליף, תושבת רחוב רותם שנכחה בישיבה ביקשה את רשות הדיבור וסיפרה כי במשך למעלה משנתיים היא סובלת קשות ממטרדי נביחות של כלבי השכן וכי למרות פניותיה למועצה הנושא לא טופל כראוי.
עודד נוריאל אמר כי גם החלטת המועצה מלפני כשנה לפעול לאיחוד כפר ורדים עם מועצת תפן לא יושמה ולא נעשה דבר. בהצבעה על הצעת ההחלטה של יוסי מילוא תמכו איריס וקנין, יוסי מילוא, עודד נוריאל ומאיר גרינפלד. התנגדו: סיון יחיאלי ויעקב זיו.
ההצעה אושרה. נעדרו: אורי אמיתי, דבירה גזית ואסנת עקירב.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה