הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

קבוצות אחריי! כפר הורדיםיוצאת לדרך!

     
מועצה מקומי’ת    26.08.13


 

 

"אחריי!" הינהעמותהחינוכיתחברתיתהפועלתבמטרהלהצמיחמנהיגותצעירהולעודדמעורבותחברתיתוהתנדבותבקרבבנינוער.באמצעותחיבורלאבנידרךבחברההישראליתנוטעתהעמותהבחניכיהתחושתהצלחהומסוגלותומעודדתאותםלהשתלבכאזרחיםתורמיםבמדינתישראל.

 

"אחריי!"מפעילה בכפר ורדים זו השנה הראשונהקורסהכנהלצבא בתמיכת עמותת גלילה, מועצה מקומית כפר הורדים ותנועת אחריי.

 

מטרתהפעילותהיאהכשרתמנהיגותצעירהוהגברתהנכונותלשירותמשמעותיבצה"ל,תוךחינוךנוערלאזרחותפעילה,למעורבתחברתית, העלאתמודעותחברתיתלטיפוחדמוקרטיה,סבלנות,ציונותואהבתהארץ.

 

במהלךהפעילותעובריםבניהנועראימוניכושרגופני, לומדיםודניםעלציונות, אקטואליה, חברהועוד. חניכיוחניכותהתנועהיוצאיםלסדרותשטח, סדנאותניווטוכמובןמתנדביםותורמיםבקהילה.בסוףהשנהמקבליםחניכי "אחריי!" תעודותבוגרהמקנהלהםליוויבמהלךהשרות,הכוונהללימודיםאקדמאייםותעסוקהעםסיוםהשירותהצבאיועדגיל  25.  

 

זוהרלהט,רכזתהפעילותבגליל: "משמחאותילראותשצעיריםבכפר ורדים בחרולהצטרףלקבוצת 'אחריי! לצבא' לקחת חלק ואחריות על החברה באזור בו הם גדלים, אנוננסהלספקלהםאתהכליםהטוביםביותרעלמנתלאפשרלהםלבנותעצמםלעתידבצורההראויהוהנכונהביותר. אנונותניםלנוערבכפר הורדיםאתהאפשרותלהשפיעעלעתידםתוךהקנייתערכיםולקיחתחלקבנעשהבחברהכהכנהלצבאולהמשךחייהםהבוגרים".

 

"אנומזמיניםאתבניהנוער, תלמידיםותלמידותבכיתותי"א- י"ב,לקחתחלקבפעילותשלנו,לעצבאתעתידםולצבורחוויות".

 

ההרשמהלקבוצתקבוצת "אחריי! כפר הורדים" פתוחהוניתןלהצטרףגםכעת. הקבוצהמיועדתלבניםובנותהמיועדיםלשירותקרביולאקרבי. התשלוםלפעילותהנוסמליבלבד.

להצטרפותניתןלפנותלמדריכתהקבוצה:  רבקה – 050-7857880

 

שנה טוב!

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה