הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

סיעות מעוף, יחד והירוקים – בקואליציה יורם איילון ונורית שפירא – סגני ראש המועצה

     
אלי מלין    01.01.14


במועצות כפר ורדים שכיהנו מאז נבחרה המועצה הראשונה בשנת 1997 לא שלטו המושגים המקובלים של "קואליציה" ו"אופוזיציה". מי שהיה חבר ב"ועדת הנהלת המועצה" נחשב לחבר בקואליציה ומי שלא היה חבר בה, לא סומן אוטומטית כאיש אופוזיציה, אך היה כזה בפוטנציה. לא הונהגה משמעת קואליציונית והיו אמנם בעבר הצבעות משמעותיות כולל נושא התקציב, שחברים בועדת הנהלת המועצה לא תמכו בהצעת החלטה של ראש המועצה.

במגעים לקראת הקמת הקואליציה הנוכחית, נחתם הסכם בשם "המתווה המשולש" בין סיעות "יחד" בראשות יורם איילון,סיעת "אופק" בראשות מאיר גרינפלד, וסיעת "כפר ורדים ירוק", בראשות יואב ניצב.

 

הסכם 3 סיעות / המתווה המשולש

הואיל וסיעות כפר ורדים ירוק, יחד, אופק מעוניינות לשתף פעולה על מנת לקדם את הפעילות המוניציפאלית למען קידום רווחת  קהילת כפר ורדים, מוסכם בין הסיעות שיש לשנות את התנהלות המועצה ולתת מקום בניהול גם לתושבי כפר ורדים המיוצגים ע"י סיעות "כפר ורדים ירוק". "יחד", "אופק" כמפורט בהמשך:

והואיל שעבודה יעילה מחייבת השקעה בתחומי הפעילויות השונות המרכיבים את אחריותה של המועצה. לשם כך נדרשים חלוקת עבודה והאצלת סמכויות מצד ראש המועצה לחברי המועצה, על פי תחומי היכולת  הרצון לתרום והמומחיות של כל אחד מהם. חברי המועצה מצדם, יעזרו בתושבים בכלל, ובאנשים בעלי מומחיות בתחום בפרט, כדי להבטיח שעבודת המועצה תהיה רלבנטית ויעילה לתושביה, ומבוססת על ידע וניסיון עדכני בתחום.

והואיל שעבודה יעילה של המועצה מחייבת גם מעורבות של תושביה. המעורבות נדרשת כדי להכיר ולהבין את צרכי הקהילה כגוף וכפרטים, לתת לקהילה תחושה של שייכות ושליטה על התנהלותם של תהליכים המעצבים את חייהם, ולאפשר לתושבים לתרום מיכולתם ואפשרויותיהם למועצה, באמצעות פעילויות של מעורבות והתנדבות. אין ספק שפעילות כזו  אמורה גם לחסוך במשאבי כ"א ותקציבים לפיכך, לפני קבלת החלטה בעלות משמעות כספית ואו עניינים מהותיים של כלל הציבור, ההנהלה תידון באם להביאה לדיון ציבורי שלאחריו  לדיון ואישור  במליאה.

אי לכך הגיעו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

1. הצדדים מתחייבים לפעול  במועצה בהתאם למסמכים הרצ"ב, בתוספת ניירות עמדה הבאים:


1.1 מצע סיעת "כפר ורדים ירוק" לבחירות 2013.

1.2 מצע סיעת "יחד" לבחירות 2013.

1.2 מצע סיעת "אופק" לבחירות 2013.

1.       שינוי שיטת הניהול ונציגים ופעילות בוועדות המועצה- כל ועדה תכלול תושבים  בעלי מקצוע וכישורים בתחום הרלוונטי. כל חבר מועצה ימונה לאחראי על תחום מסוים, תוך קבלת אחריות "מנהלית" בפעילות המועצה. ויקבל גיבוי מלא לעבודתו על ידי ראש המועצה וכל חברי המועצה.

2.     תוכן תכנית  עבודה שנתית, במגוון השירותים המוניציפאליים, בהתאם למצעים של הסיעות ומתן תקציב מותאם בהתאם. התקציב השנתי יבנה בתקציב 0 (אפס),התוכנית תידון בהנהלת המועצה ותובא לאישור מליאת המועצה ,במליאה  יסוכמו גם האי הסכמות במידה ויהיו כאלה.

3.     ועדות המועצה  ע"פ מסמך מצ"ב להסכם ויהווה חלק מהסכם זה.

4.     מינוי מ"מ ראש המועצה שישמש כסגן ללא שכר ומינוי בעל זכות חתימה ,יהיו מתוך נציגי 3 הסיעות. קביעת שמות הנציגים  תסוכם רק בין שלושת היו"ר.

5.    3 הסיעות מתחייבות שלא להצטרף לקואליציה במידה שכל התנאים הנ"ל לא יתקבלו ע"י ראש המועצה.

 

ולראיה באו על החתום:

  יורם איילון                            מאיר גרינפלד                                       יואב ניצב

יו"ר סיעת יחד                         יו"ר סיעת אופק                      יו"ר סיעת כפר ורדים ירוק

               

 

סיעת "אופק" גיבשה הצעה להסכם קואליציוני "מקיר לקיר":

כללי:

הצדדים מתחייבים לפעול  במועצה בהתאם למסמכים הבאים:


1. מצע סיעת "מעוף" לבחירות 2013.

2. מצע סיעת "כפר ורדים ירוק" לבחירות 2013.

3. מצע סיעת "יחד" לבחירות 2013.

4. מצע סיעת "אופק" לבחירות 2013.

שינוי שיטת הניהול ונציגים ופעילות בוועדות המועצה- כל ועדה תכלול תושבים  בעלי מקצוע וכישורים בתחום הרלוונטי. כל חבר מועצה ימונה לאחראי על תחום מסוים, תוך קבלת אחריות "מנהלית" בפעילות המועצה. ויקבל גיבוי מלא לעבודתו על ידי ראש המועצה והנהלת המועצה.

תכנית  עבודה שנתית, במגוון השירותים המוניציפאליים, תעודכן בהתאם למצעים של הסיעות. התוכנית תוצג למועצה ע"י העובדים הבכירים. התוכנית המאושרת תהווה בסיס להכנת התקציב השנתי שבחלקים "הגמישים" שבו יבנה בשיטת בתקציב 0 (אפס).

מינוי מ"מ ראש המועצה שישמש כסגן ללא שכר ומינוי בעל זכות חתימה ,יהיו מתוך נציגי 3 הסיעות: "כפר ורדים ירוק", "יחד" ו"אופק" .קביעת שמות הנציגים  תסוכם בין היו"ר של ארבעת הסיעות.

ב. ועדות המועצה: (אדום ועדות חובה)

1. ועדת הנהלת המועצה: סיוון - יו"ר הועדה, תורכב מנציג אחד מכל סיעה לא כולל היו"ר. סה"כ 5 חברים. בהחלטה בעלות משמעות כספית משמעותית ו/או עניינים מהותיים של כלל הציבור (למשל, ההנהלה תידון באם להביאה לדיון ציבורי ו/או לדיון מקדים  בוועדה הרלוונטית ו/או לאישור במליאה. גם במקרה של החלטה פה אחד בהנהלה, תובא ההצעה לדיון והצבעה במליאת המועצה. הועדה תדון בכל ההמלצות של ועדות המועצה.        אחריות "מנהלית" מעוף.

2. ועדה מקומית לתכנון ובניה: נציג- סיוון. מכלול הנושאים יוצגו באופן שוטף להנהלת המועצה ב"זמן אמיתי".  במידת הצורך יקוים דיון מקדים. אחריות "מנהלית" מעוף.

3. ועדת משנה לבניה: (ועדת משנה של ועדת איכות סביבה) יו"ר כפר ורדים ירוק,
בסה"כ יהיו 5 חברים, אחד מכל סיעה למעט מעוף שלה יהיו 2 חברים. מומחים יוזמנו לפי הזמנת היו"ר. אחריות "מנהלית" כפר ורדים ירוק.   

4. ועדת תמיכות: יו"ר - נציג אופק. תורכב מנציג אחד מכל סיעה כאשר, כאשר חברים נוספים יצורפו ע"פ סיכום בהנהלה, אחריות "מנהלית" אופק.

5. ועדת כספים (ועדת משנה  של ועדת הנהלה): יו"ר נציג אופק. שאר החברים: נציג אחד מכל סיעה בקואליציה, אחריות "מנהלית" אופק.

6. ועדת מל"ח: יו"ר סיון, שאר החברים: נציג אחד מכל סיעה כאשר, בסה"כ יהיו 5 חברים. אחריות "מנהלית" מעוף.

6.1  ועדת משנה לבנית מערך חירום: יו"ר נציג אופק, שאר החברים: נציגים מכל הסיעה + עובדי מועצה רלוונטיים. אחריות "מנהלית" אופק.   

7. ועדה לאיכות סביבה: יו"ר כפר ורדים ירוק, שאר החברים: נציג אחד מכל סיעה כאשר, בסה"כ יהיו 5 חברי מועצה + עובדי מועצה רלוונטיים ותושבים. אחריות "מנהלית" כפר ורדים ירוק.

8. ועדת משנה לתחזוקת הכפר: יו"ר כפר ורדים ירוק, שאר החברים: כל חבר מועצה שמעוניין+תושבים מתנדבים. אחריות "מנהלית" כפר ורדים ירוק.

9.  ועדת הנחות: יו"ר יחד  + נציגי סיעות לפי החלטת ההנהלה, אחריות "מנהלית" יחד.

10. ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית: התפקיד איננו פוליטי, בהגדרתו בחוק, כיום חברים בוועדה 2 עו"ד (תמי איצקוביץ ואמיר ברלב) ומהנדס – נעם מסד. להשאיר את המצב הקיים.

11. ועדת מכרזים: יו"ר יחד, שאר החברים: נציג אחד מכל סיעה כאשר, בסה"כ יהיו 5 חברים..

12. ועדת ביטחון: יו"ר יחד, נציגים נוספים ע"פ החלטת הנהלה. מומחים לפי הזמנת היו"ר, אחריות "מנהלית" יחד.

13. יוזמות קהילתיות – יו"ר מעוף, שאר החברים: נציג אחד מכל סיעה כאשר, בסה"כ יהיו 5 חברים. 

14. ועדת משנה מתנדבים: יו"ר אופק, נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. וצירוף תושבים נוספים מהקהילה ע"פ החלטת היו"ר.

 15. ועדת משנה וועדת תרבות: יו"ר אופק. נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. אחריות "מנהלית" אופק.

17. ועדת חינוך: יו"ר מעוף, נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה.

18. ועדת משנה נוער: יו"ר מעוף, נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. אחריות "מנהלית" מעוף.

19. ועדת לענייני ביקורת: יו"ר יחד. נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. אחריות "מנהלית" יחד.

20. ועדה לטיפול באיחוד עם מועצה תעשייתית תפן, יו"ר אופק, נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. אחריות "מנהלית" אופק.

21. חוויה – סיון יו"ר. נציג אופק חבר בדירקטוריון חוויה . אחריות "מנהלית" מעוף.

22. ועדת משנה החיילים: יו"ר מעוף. ללא שינוי בחברים הפעילים. אחריות "מנהלית" מעוף.

23. וועדת משנה לאזרחים וותיקים - יו"ר מעוף, נציגים נוספים ע"פ סיכום הנהלה. אחריות "מנהלית" מעוף.

 

עד לתאריך ישיבת המועצה ב-29.12.13 נחתם הסכם בין ראש המועצה לבין הירוקים. נעשה הסכם בעל פה גם בין ראש המועצה לסיעת "יחד".

הצעת קואליציה "מקיר לקיר"אופק נדחתה על ידי ראש המועצה עקב חילוקי דעות בשני נושאים: 1. הקמת וועדת כספים שתבחן את התקציב בשיטה הקרויה "תקציב 0". 2. הקמת וועדה שתפעל לאיחוד מועצה מקומית כפר ורדים ומועצה תעשייתית "מגדל תפן".

נכון לרגע זה, סיעת אופק אינה מצטרפת לוועדת הנהלת המועצה ובמילים אחרות – אינה מצטרפת לקואליציה.

מאיר גרינפלד, יו"ר סיעת "אופק" מסר כי אופק תפעל כמובטח לבוחרים במצע שלה. היא לא תפעל כאופוזיציה השוללת כל הצעה שמועלית על ידי ראש המועצה, אלא תתמוך בכל הצעה שהינה לדעתה, לטובת הכפר. אופק תפעל לשקיפות מלאה של הפעילות במועצה כמקובל במשטר דמוקרטי תקין. בדיון שהתקיים בישיבת המועצה תמכה אופק בכל ההצעה שהועלו להצבעה למעט אחת – אישור המשך גביית היטל אגרת שמירה בהיקף הנוכחי (פירוט בנושא בדיווח מישיבת המועצה בגליון הנוכחי).

  

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה