הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

ישיבת מועצה שלא מן המנין בנושא דוח הועדה לענייני ביקורת

     
נירית אושר    03.11.14


ראש המועצה, סיון יחיאלי: "הנושא שעל סדר היום דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2013, שנערכו על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים, ובהמלצות ועדת ביקורת שדנה בהם. חבר המועצה, מאיר גרינפלד, יו"ר ועדת הביקורת יציג את המלצות הועדה".

גרינפלד: "להלן הערות ועדת הביקורת לדו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2013 ולדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013 הכולל ממצאים המצביעים על חריגה מהנחיות המחייבות רשות מקומית.

א.     הערות לדו"ח הכספי

 •        המבקרים מציינים לטובה, שהדו"חות הכספיים שהוכנו ע"י מחלקת הכספים של המועצה, משקפים באופן נאות, בהתאם להנחיות משרד הפנים, את המצב הכספי של המועצה ליום 31.12.13 ואת התקבולים והתשלומים והגרעון/העודף לתאריך הנ"ל.
 •        מהדו"ח עולה שבשנת 2013 גדלו התקבולים והתשלומים בכ-15% בהשוואה לשנת 2012, והגרעון בתקציב הרגיל ירד בכ-50% מ-739 אלף ₪, ל-391 אלף ₪. זאת כאשר מדד המחירים לצרכן עלה בכ-2% ב-2013 בהשוואה ל-2012. כלומר היקף הפעילות עלה ריאלית בכ-13%.

ב.     הערות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2013

להלן רשימת הליקויים בעבודת המועצה המוזכרים בדו"ח המבקר:

 •        ועדות הרשות אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת. לפי החוק על הועדות להתכנס לפחות אחת ל-3 חודשים, כלומר 4 פעמים בשנה. לדוגמה: ועדות בטחון ומלח התכנסו במשך השנה פעם אחת בלבד. בנוסף להערה בדו"ח הביקורת יש לציין שעל פי הנחיות משרד הפנים על כל אחת מהועדות להתכנס לפי זימון בכתב שנשלח לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה. כמו כן, לכל התכנסות יש להוציא פרוטוקול בכתב בחתימת יו"ר הועדה, המופץ בתחילה לחברי הועדה, ואם אין הערות לחברי הועדה, הפרוטוקול מופץ לחברי המועצה ולעובדים הבכירים במועצה. הזימונים והפרוטוקולים של כל ועדות המועצה צריכים להיות מרוכזים בתיקייה מיוחדת שתנוהל במזכירות המועצה. בבדיקת ועדת ביקורת נמצא שהנחיות משרד הפנים לא מתקיימות נכון לאוקטובר 2014. במטרה לשפר משמעותית את ההתנהלות הפורמלית של ועדות המועצה אנו ממליצים שהיועץ המשפטי יציג בישיבת מועצה מיוחדת את הנחיות משרד הפנים להתנהלות ועדות המועצה.
 •        פניות לועדת הרווחה – במהלך 2013 טופלו במחלקת הרווחה 1,718 תושבים. מדובר בכ-30% מכלל התושבים בכפר ופי 2 מהממוצע הארצי (כ-17%). אם הנתונים אכן נכונים, ייתכן מאוד שישנה פגיעה ברמת שירותי הרווחה בגלל בעיות כוח אדם.
 •        מערך השכר והעסקת עובדים – קיימת בעיה בנושא צבירת ימי חופשה. כ-6 עובדים צברו בין 20 ל-80 ימי חופשה מעל המותר על פי תקנות משרד הפנים. חריגה מהצבירה המותרת עלולה לפגוע בעבודת המועצה, במידה והעובד ינצל בצורה מרוכזת את ימי החופשה שנצברו לזכותו.
 •        ארנונה ומים – המועצה לא ביצעה בשנים 2013 ו-2014 סקר נכסים מעודכן לצורכי ארנונה כנדרש על פי התקנות. כמו כן, חסר למועצה נוהל רישום נכס חדש.

הועדה ממליצה בעניין זה:

 1.      על המועצה לצאת ב"קול קורא" לתושבים, בה ניתנת להם תקופת חסד של חצי שנה לשלם ארנונה על שטחים שהם התחמקו (או לא ידעו) שיש לשלם עליהם בביתם. ההטבה שהמועצה תיתן היא גביית ארנונה לתקופה רטרואקטיבית של 3 שנים בלבד ולא 7 שנים, בהתאם לתקופת ההתיישנות והוראות היועמ"ש בנושא. לאחר חצי שנה – חברה לביצוע סקרים תתחיל לבצע סקר נכסים בכפר ורדים והמועצה תגבה בהתאם למצב המעודכן. המכרז לביצוע סקר נכסים בכפר יבוצע עם פרסום ה"קול קורא".
 2.      חשוב מאוד של"קול קורא" יצורפו תרשימים המדגימים מה החלקים שחייבים בארנונה ואת הסכום שלהם. צו הארנונה מנוסח בצורה כוללנית ולא מובנת, כך שהמועצה חייבת להיות שקופה והוגנת עם התושבים, כאשר היא באה לדרוש מהם כספים נוספים.

המשך המצב הקיים בו ישנם תושבים רבים שאינם משלמים ארנונה כדין (לדוגמה כל מי שבנה פרגולה ללא היתר) וממשיכים להתחמק מתשלום ארנונה מהווה פגיעה בעיקרון השוויון בגביית הארנונה בין התושבים ונותן לגיטימציה להתחמק מתשלום מיסים.

 1.      הועדה מציינת בנוסף כי החל מיום 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המהווה רפורמה בחוק. התיקון קובע פטור מהגשת בקשה להיתר, לפרטי בניין ומבנים קטנים כמו פרגולה עד 50 מ"ר, סגירת מרפסת וכדומה. יודגש כי הפטור הוא מהפרוצדורה של הוצאת ההיתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים והמבצע את העבודה. על חלק מהפריטים הפטורים מהיתר יש לשלוח הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתם.

לא ידוע לחברי הועדה על היערכות של מחלקת הנדסה בנושא או על קביעת נהלים ושיתוף הציבור בנושא זה.

 1.      מעקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות – יש מספר ליקויים שלא תוקנו.
 •        הפרשה לדמי חופשה בספריה שטרם שולמה לפי חוק בשנת 2009.
 •        ועדות חובה אינן מתכנסות כנדרש.
 •        אין הפרדת תפקידים נאותה בין יחידת כ"א והגזברות.

לדעת הועדה יש לתקן מיידית את הליקויים הנ"ל.

 1.      הרשות מפרישה לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה 6% במקום 8.33% כנדרש בחוק. לדעת הועדה זהו מצב בלתי סביר, שיש לתקנו מיידית.
 2.      חובות ארנונה – חובות ארנונה מגיעים לסך של 1,027 אלף ₪, כאשר סך החייבים מגיע ל-174 מקרים. מדובר בסכום גבוה מאוד ביחס ליישוב שבו אחוז הגבייה מהגבוהים בארץ. עומק החוב – רוב החוב, כ-53% הינו מעל לשלוש שנים, כ-20% מהחוב הינם מעל 7 שנים. אי לכך נתונים אלה מטילים ספק ביעילותו של מערך גביית החובות. הועדה מבקשת להמציא לידיה דו"ח מפורט של כל הליכי הגביה שבוצעו כנגד החייבים. כמו כן, מוצע למליאת המועצה לקיים דיון סגור בו ימסרו הגזבר והיועץ המשפטי הסברים למצב הנ"ל".

יחיאלי: "אילן עמרם הגזבר ישיב על הערות ועדת הביקורת".

עמרם: "להלן התייחסותי מסקנות הועדה ולהמלצותיה – מהסוף להתחלה:

 1.      חובות ארנונה
 •        הדו"ח אליו מתייחסת הועדה עלול ליצור "טעות אופטית", כי כולל את כלל החובות מאז כינון המועצה, לרבות כלל החובות המסופקים שמהווים מעל מחצית היתרה. המידע שמומלץ לבחון הוא זה הכלול בדו"ח לתושב, אשר גם מתפרסם בעיתונות המקומית, ואשר אינו כולל יתרות ישנות של חובות מסופקים. לפי מידע זה, סך החובות לסוף השנה אינם עולים על 500 אלף ₪, תוך שבשנת 2013 חל קיטון של כ-120 אלף ₪ ביתרה.
 •        שיטת הרישום החשבונאית ברשויות, לפיה הכנסות מארנונה נרשמות על בסיס מזומן, יוצרת מצב לפיו בדו"חות הכספיים מוצגים חובות, גם אם כולם מכוסים בשקים עתידיים או בכרטיסי אשראי. נטרול "חובות שוטפים" אלו שנגבים בשנת הכספים העוקבת לשנת הדיווח, הכרחי לניתוח. בכדי לאמוד את יתרת החוב "השוטפת" שיש לנטרל, אפנה אתכם לנתון של "גבייה בגין פיגורים", שמופיע בדו"ח השנתי ובכל דו"ח רבעוני, כיוון שפירעון חובות "שוטפים" אלו מוצג בדו"חות השנה העוקבת כגביית פיגורים. לשם המחשה – בשנת 2013 גבתה הרשות סך של כ-320 אלף ₪ בגין שנים קודמות, ובדו"ח חציון ראשון לשנת 2014 גבתה סך של 218 אלף ₪ כאמור. נטרול סכומים שנגבו בשנה העוקבת מיתרת החייבים, ילמד שיתרת חובות הארנונה נמוכה מאוד.
 •        השוואת נתוני הרשות לנתוני רשויות דומות (מיתר, עומר, להבין, סביון, כפר שמריהו) מלמד שלרוב נתוני הגביה והחייבים אצלנו טובים בהרבה.
 1.      הפרשה לפיצויים בשיעור 6% במקום 8.33%

אין מדובר בליקוי והמועצה מפרישה לעובדיה הפרשות פנסיוניות שאינן נמוכות מן הקבוע בחוק. מדובר במעט עובדים עם הפרשה של 6%, ובמקרים אלה ההפרשה אינה נמוכה מהקבוע בחוק.

 

 

 1.      מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות
 •        הפרשה להבראה משנת 2009 – מדובר במחצית דמי הבראה של עובדי המגזר הציבורי, שנקבע בהסכם שכר במשק ואין לשלמה. עד היום משרד האוצר לא נתן הנחייה לשלם סכום זה, עובדה שמחזקת את עמדתנו המקצועית כי לא היה מקום להפריש סכום זה בספרים.
 •        הפרדת תפקידים נאותה בין יחידת כ"א לבין גזברות – הנוסח בדו"ח הביקורת שונה במקצת – "לא נמצאה הפרדת תפקידים נאותה בין מחלקת כח אדם ושכר ובין תפקיד הגזבר והמזכיר". מינוי מזכיר מועצה כנדרש בחוק, יפתור את העניין, כאשר עפ"י חוק הוא האחראי על ענייני כ"א.
 •        התכנסות ועדות חובה – מינוי מזכיר מועצה עשוי לסייע גם בתיקון ליקוי זה.
 1.      הערכות מחלקת הנדסה לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

הנושא אינו בתחום אחריותי, אך מצאתי לנכון להתייחס אליו במישור העקרוני – נראה לי לא נכון שבמסגרת דיון בדו"ח ביקור שנערך ע"י רו"ח חיצוני, יועלו על ידי ועדת ביקורת טענות חדשות שלא צוינו בו (וגם לו היו רלוונטיות לדו"ח, לא יכלו להיכלל בו, כי מתייחסות לתיקון חוק שבוצע לאחר שהדו"ח נחתם) מבלי שניתנה לנושאי המשרה הרלוונטיים זכות התגובה.

 1.      סקר נכסים
 •        יש לשקול בכובד ראש ולבחון את כל ההיבטים שכרוכים בהחלטה על ביצוע סקר נכסים.
 •        לא ברורה ההערה: "המשך המצב הקיים בו ישנם תושבים רבים שאינם משלמים ארנונה כדין (לדוגמה כל מי שבנה פרגולה בלי היתר), ממשיכים להתחמק מתשלום ארנונה...".

-        לא מוכר לנו מצב של "תושבים רבים שאינם משלמים ארנונה כדין".

-        פרגולות כאמור בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה פטורות מהיתר, כפי שגם הועדה ציינה.

-        לא ברור מהיכן הסיקו חברי הועדה כי פרגולות, ללא יוצא מן הכלל, חייבות בארנונה.

 1.      מערך השכר והעסקת עובדים
 •        אכן 13 עובדים צברו ימי חופשה כאמור בדו"ח.
 •        אני מציע לבחון את הסיבות לבעיה. אני סבור שהסיבה העיקרית שבעטיה עובדים נאלצים לצבור ימי חופשה היא מחסור בכ"א ביחס למשימות הנדרשות, שמונע מהם לצאת לחופשות סדירות.
 1.      פניות למחלקת הרווחה
 •        הנתונים בדו"ח הם נתונים אינפורמטיביים ולא חלק ממצאי הביקורת או מהליקויים שהועלו.
 •        הנתונים בדו"ח מתייחסים למספר התושבים שטופלו לפי "מהויות נזקקות", ולא למספר הכולל של תושבים שטופלו. המספר הכולל של תושבים שטופלו נמוך יותר, כיון שבמקרים רבים תושב מטופל ביותר מאשר קטגוריה אחת.
 •        העסקת כ"א במחלקה לשירותים חברתיים נעשית לפי התקנים שמוקצים על ידי משרד הרווחה".

חבר המועצה, עופר כהן: "בנוגע לתשלומי ארנונה, מאיר ואני חושבים שכיוון שלא נעשה סקר נכסים אף פעם, המועצה לא יכולה לדעת על מקרים רבים של תושבים שמתחמקים מתשלום ארנונה אחרי שביצעו חריגות בנייה. כדי לקבל תמונת מצב אנו מציעים לערוך סקר נכסים. עד שלא נעשה סקר כזה, לא ניתן לומר באופן חד משמעי, שכל התושבים משלמים ארנונה כדין".

יחיאלי: "סקר נכסים לא נעשה מעולם ואנחנו נשקול את קיומו של סקר כזה. ולגבי התכנסות ועדות המועצה. רוב הועדות של המועצה הן ועדות רשות שאין החוק תקף לגבי מועדי התכנסותן. מדובר על התכנסות ארבע פעמים בשנה של ועדות חובה. מלח היא ועדת חובה שמתכנסת מעל ארבע פעמים בשנה. ועדת בטחון אינה מוגדרת כועדת חובה ביישוב כמו שלנו".

סגן ראש המועצה, יורם איילון: "הסיבה שועדת הביטחון לא התכנסה יותר מפעם אחת היא עומס בלתי רגיל על תושיה, בהמשך לדברי אילן על חסר בכוח אדם. בנוסף אני רוצה לציין שאני לא מכיר רשויות רבות בהן הגזבר נותן הסברים כאלו מפורטים על דו"ח ביקורת. בפועל, יש בעיה של כוח אדם וזה מקרין על כל הדברים, לקראת שנת 2015 אני חושב שצריך לעשות משהו בנדון, כמו גם לשפר את עניין החופשות המצטברות. עובד שלא יוצא לחופשה זה עובד שיישחק ויעבוד פחות טוב. ובינתיים אני מזמין אותך, סיון, להיעזר בנו חברי המועצה כדי להוריד מהעומס".

יחיאלי: "עובדי המועצה לא חפים מטעויות ובכך אני מחשיב גם את עצמי בקבוצה הזו. הם מאוד מקצועיים ועושים מאמץ גדול, לומדים ומתקנים ולוקחים אותנו למקום טוב יותר. עם זאת, אנחנו בתקוה של עומס גדול, שאיתו לא תמיד המערכת יכולה להתמודד הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית. זה דורש שינויים ואנחנו נעשה את השינויים, כדי שהעובדים ייצאו לחופשות ויעבדו בשעות סבירות יותר".

 

 

 

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה